آلمینیوم ام جی اس
بیسموت ساب سیترات
امرازول با نام تجاری مرازول و اکتاپ
پنتوپرازول با نام تجاری نولپازا